خانه / اخبار و اطلاعیه ها / اخبار آموزش و پرورش / چرا در نظام رتبه بندی معلمان،بازنشستگان فرهنگی رتبه زیر خط فقر را کسب کرده اند؟

چرا در نظام رتبه بندی معلمان،بازنشستگان فرهنگی رتبه زیر خط فقر را کسب کرده اند؟

یادداشت ارسالی از همکار عزیز جناب آقای خلیلی در ادامه مطلب.

سپاس وستایش بیکران براولین معلم انسان هاکه به انسان نور معرفت وفکرت و آزادی را آموخت و سرنوشت اورا به زیور آموزش ومعنویت درون آراسته کرد تا اشرف مخلوقات و وجه متمایز داشته باشد.

قسم به قلم و آنچه می نگارد در دست کتابی در دل آرامشی از جنس معنویت و عشق به خوبیها و در دل چراغی دربرق  چشم ، در دهان حرفی برای گفتن ، آنان که در پای تخته سیاه کلاس در بلندای آسمان وروزگار درس مردانگی و گذشت و فداکاری را به همه مردم این سر زمین آموختند و ضامن سپید بختی و مایه فخروحس ارزشمندی ودانایی جامعه و مبا هات برقله رفیع انسانیت شدند.

گاهی قلم از نوشتن این همه سجایای اخلاقی و ایثار ناتوان و درمانده می شود معلمان در تمام عرصه های تاریخ مشعلداران بیداری و طلایه داران آگاهی و دعوت کنندگان انسان ها به عبور از تاریکی جهل ورسیدن به صبح دانایی بوده اند نقش بی بدیل آن ها در توسعه وپیشرفت و توفیقات کشور برکسی پوشیده نیست.

حتی روز معلم هم از نظر من اقدامی نمادین است تا دولت وملت در کیفی سازی آموزش وپرورش ، ارتقای سطح برنامه ها و هدف گذاری و سیاست های حمایتی از معلمان و سرمایه گذاری در دستگاه عظیم تعلیم و تربیت به عنوان کانون فکرو خلق دنیای آینده مشارکت و اهتمام جدی داشته باشند.

اما چرا درپیکره و ساختار کلی این وزارتخانه قدیمی و متولی نظام آموزش کشور این همه نا بسامانی و مشکلات وجود دارد عاقبت روزی تخته سیاه ها باگچ های رنگین فریاد حق طلبانه معلمین و بازنشستگان فرهنگی را با زحمات طافت فرسا آنان شهادت می دهند و به دادخواهی سر برآورندشاید عدم اهمیت جدی مسئولان ودید مصرفی وعدم برنامه ریزی مناسب و دقیق و کمبود امکانات آموزشی و اعتبارات و کمک های اندک ، سوء مدیریت ، تصمیم گیری های  نا صواب دولت های گذشته و مشکلات معیشتی پرسنل خدوم این وزارتخانه پایه های اصلی این خانواده بزرگ را لرزان کرده است دوران عمر ما سپری شده در سخت ترین شرایط و موقعیت اجتماعی تحصیل کرده ایم تامرکب و مهر دانشگاه با با لاترین نمرات برپایین ترین جای مقوا مهمور شود و مدرک ارشد بگیریم ولی بازهم زیر خط فقر هستیم ؟ نقطه سر آغاز هرخطی است در خط راست و مستقیم حرکت کردیم و سختی های زیادی را متحمل شدیم و معا دله های ما لی یک مجهولی و دو مجهولی را حل کردیم به امید قبولی در آز مون زندگی ولی هنوز در زیر و سایه شوم زیر خط فقر هستیم ؟ برای رهن واجاره خانه در کلان شهر تهران از اکثر بانک ها با بهره با لا وام گرفتیم باران دفترچه های قسط برسرمان بارید دست خا لی سر ماه به خانه برگشتیم با این که هم رتبه و ارتقاء و تشویقی گرفتیم ولی باززیر خط فقر هستیم جا لب است بدانید وقتی کسی در بانک سپرده گذاری می کند فردی توانمند و ثروتمند است وقتی کسی وام می گیرد به نحوی محتا ج است در کشور سوئیس بانک ها ماهیانه یک در صد جهت حق نگهداری پول از مشتری ها می گیرند ولی سود بانکی از وام گیرنده نمی گیرند ولی در بانک های ایران اسلامی ماهیانه حدود ۲۰درصد به سپرده گذاران سود اضافه می کنند ودر عوض تا ۲۸درصد بهره از وام گیرندگان افراد محتاج می گیرند یعنی از فقیر می گیرند وبه غنی می دهند ولی در سوئیس از غنی می گیرند وبه محتاج می دهند این گونه است که زیر خط فقر می مانیم ؟ فرهنگیان و بازنشستگان با حقوق فعلی هرگز طی سی سا ل آینده هم صاحب مسکن نمی شوند این گونه است که جیب صاحب خانه سنگین و صورت من سرخ از شرمندگی خانواده می شود چون که در آمد ها از هزینه ها کمتر و هزینه ها گوی سبقت را با سرعت ۱۱۰ربوده اندپس  زیر خط فقر می مانیم ؟ هرروز بعد از تعطیلی مدرسه به شیفت دوم مسافرکشی و دلسردی از زمانه نا مهربان وجود م از بدهی منجمد شده ودر خیا بان ها برای یافتن مسا فربوق می زنم آلودگی صوتی ایجاد می کنم چون با این همه تلاش آخرش باز هم زیر خط دیوارفقرایستاده ایم و چراغ راهنما به سوی بازنشستگان قرمز است مثل این که سنسورهای اعتراض بازنشستگان فرهنگی از کار افتاده است  ؟ تنها ماندم عمر من گذشت هرسا ل به امید چند درصدی افزایش حقوق اما گرانی و تغییرات ناگهانی اجناس و گرانی آب وبرق و غیره با سرعت تورم از من سبقت گرفت من ماندم زیر خط فقر ؟ این همه مظلومیت ومحرومیت را در هیچ شغلی کسی به خود ندیده خوشحا لم که شغلم شغل انبیاست پس اینگونه است که زیر خط فقر شانه هایم خردشده واز پس مخارج دانشگاه فرزندم برنمی آیم ؟انسان دو نوع معلم دارد آموزگار وروزگار ، هرچه باشیرینی از اولی نیاموزی ، دومی را با تلخی به تو می آموزد اولی به قیمت جانش دومی به قیمت جانت ،داروی  تلخ روزگارومیوه درخت تنومند تبعیض وتفاوت دلسرد وناامیدی را به من هدیه کرده است این گونه است که که سا ل هاست زیر خط فقر مانده ام ومشکلات زندگی برسرم آوار شده است ؟ ای کاش به جای این همه باشگاه زیبایی اندام یک باشگاه زیبایی افکار داشتیم تا مثبت و عادلانه ومنصفانه بیندیشیم مشکل ما امروز در جامعه اندام ها نیستند افکارها هستند تا دید مصرفی به جای سر مایه گذاری داریم انتظار توسعه وپیشرفت در جامعه امری محا ل است محرومیت معلمان کم سابقه از طرح رتبه بندی عا دلانه نیست به نظر من بازنشسته آموزش وپرورش در نظام آموزش کشور باید خانه تکانی و تغییرات اساسی ایجاد شود این تغییرات نیازمند دو جنبه اساسی ساختاری و آموزشی است که باید حتما در اسرع وقت با تحقیق و کا رکارشناسی شده به مرور زمان دریک برنامه اساسی و آگاهانه ومنسجم انجام گیرد چرا در این کشور فقط نیمی از دانش آموزان به اول دبیرستان رسیده اند ؟ آیا با خود اندیشید ه ایم با فرهنگ ونظام آموزشی کشور چه کرده ایم ؟  آموزش وپرورش به عنوان زیر بنایی ترین وزارت خانه اما متاسفانه به این وزارتخانه کلیدی وزیر بنایی در حد یک وزارتخانه روبنایی نیز توجه نمی شود باید پرسید چرا توجه شایسته آموزش و پرورش به آن نمی شود وتنها جواب این است که متا سفانه مجا لس مختلف دوره کاری و افق کاری خود را ۴و حداکثر ۸ساله می بینند اما توجه به آموزش و پرورش مسئله ای نمایان نیست  این نگاه کوته نظرانه وبینش مصرفی  سبب بی عنایتی به ریشه ای ترین وازارتخانه ای بااین حجم گستردگی بااین همه پرسنل شده است به همین منظوربودجه ناقص و قطره چکانی تخصیص پیدا می کند و به موقع حقوق و مطا لبات و معوقات پرسنل خدوم وساعی آن پرداخت نمی شود دیگر نبود معیارهای جامع برای انتصا با ت مدارس ، عدم به موقع حق التدریس نا چیز فرهنگیان ، کمبود فضای آموزشی ، عدم توازن کافی درسطح کشور ، اجرای ناقص نظام رتبه بندی و نظام هماهنگ در آموزش و پرورش ، عدم پرداخت پاداش خدمت فرهنگیان بازنشسته و عدم توجه به مسکن فرهنگیان جدی ترین مشکل فرهنگیان است که ازقبل مانده والان هم روز به روز برآن افزوده می شود  استفاده از افراد ناتوان و ضعیف بودن مدیریت در سطح کلان سبب مشکلات عدیده در سطح این وزارتخانه شده است بدین سان است نه انگیزه ای برای دانش آموزان و ونه شان وحرمتی برای معلمان ،و نه آموزش مدرنی با قی نمانده است ؟منابع ما لی واعتبارات و امکانات آموزشی با توجه به محرومیت و فرصت ها و موقعیت زمان ومکان باید بین استان ها با عدالت آموزشی توزیع گردد ایران فقط تهران نیست سیستان و بلوچستان و لرستان هم جزو ایران است .در کشورهای پیشرفته جهان ارتباط معناداری با میزان توسعه یافتگی کشورها با حقوق پرداختی به معلمان وجوددارد لذا باید هرچه سریع تر نسبت به کاهش فاصله طبقاتی و هماهنگی حقوق شاغلین و بازنشستگان اقدام عا جل شود در خاتمه تا معلم از لحاظ معیشت و حفظ و کرامت انسانی و شان ومنزلت او در جامعه حفظ نشود فکر آسوده وزمان کافی برای مطا لعه وکسب دانش افزایی ومعنویت نداشته باشد هیچ طرح و برنامه ای در آموزش و پرورش موفق نخواهد شد این زنگ خطر ی است برای دولتمردان که به فرهنگ و نظام آموزشی بابینش وسیع و آگاهانه و باراهکارهای مناسب ومنطقی نسبت به نجات جامعه اقدام عاجلی داشته باشند .

نویسنده : نصراله خلیلی فرهنگی بازنشسته از تهران

درباره ی admin

همچنین ببینید

chanal

کانال تلگرامی فرهنگیان

کارگروه پژوهش و فناوری ندای معلم- برای عضویت در کانال جامع فرهنگیان کشور به ادامه ...

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *