طرح درس های سال اول دبستان

در این برگه، تمامی طرح درس های سال اول دبستان، مقطع ابتدایی قرار می گیرد و به مرور زمان تکمیل می شود.

معلمان، فرهنگیان و دانشجومعلمان عزیز می توانند، با توجه به درس مورد نظر از پایه اول ابتدایی، طرح درس خود را انتخاب و به صورت رایگان دانلود کنند.

جدول طرح دروس مختلف سال اول ابتدایی در جدول زیر قرار گرفته است و برای دانلود بر روی موضوع مورد نظر کلیک کنید.

C1
فارسی بخوانیم اول دبستان
1
C1-1
فارسی مهارت ها ی نوشتن اول دبستان
1/1
C2
ریاضی اول دبستان
2
C4
علوم تجربی اول دبستان
4
C4-1
آموزش قرآن
4/1
تدریس نشانه «خ»تدریس نشانه «خ»ریاضی صفحه2(نگاره2)
ریاضی صفحه1(نگاره1)
ریاضی صفحه3(نگاره3)
ریاضی صفحه4(نگاره4)
ریاضی صفحه5(نگاره5)
ریاضی صفحه6(نگاره6)
ریاضی صفحه7(نگاره7)
تفریق اعداد
جمع اعداد